Pouze mezi produkty

Podmínky používání internetových stránek společnosti MIELE, spol. s r.o.
 

 I.
Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek společnosti MIELE, spol. s r. o. (dále jen „stránky“), třetími osobami (dále jen „podmínky“).
 
II.
Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem stránek s adresou domovské stránky http://www.miele-professional.cz je společnost MIELE, spol. s r. o., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 
III.
Společnost MIELE, spol. s r. o., upozorňuje, že veškerý obsah stránek tvořící textové dokumenty a multimediální prvky, jako jsou texty, kresby, grafiky, loga, ikony, obrázky, ukázky audio a video, fotografie, programy a technologie, jakožto i stránky jako celek, včetně jejich rozvržení a grafického designu, podléhají autorskoprávní ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle dalších právních předpisů platných a účinných na území České republiky.
 IV.
Jakékoli užití stránek nebo jakékoli jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je vyjma případů uvedených v článku V. těchto podmínek bez souhlasu společnosti MIELE, spol. s r. o., zakázáno. Dále jsou bez souhlasu společnosti MIELE, spol. s r.o., zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek. Užití mimo osobní potřebu bez souhlasu společnosti MIELE, spol. s r. o., je neoprávněným zásahem do práv společnosti MIELE, spol. s r. o., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu stránek.
 V.
Společnost MIELE, spol. s r. o., tímto uděluje pouze novinářům souhlas s používáním tiskových zpráv umístěných a výslovně na těchto stránkách označených jako „tiskové zprávy“, a to výhradně za předpokladu, že
a) na veškerých použitých tiskových zprávách budou uvedeny tyto stránky jakožto zdroj pořízení těchto tiskových zpráv,
b) tiskové zprávy budou použity pouze a jen pro novinářské, informační a nekomerční účely,
c) v tiskových zprávách nebudou provedeny žádné změny a úpravy.


VI.  
Společnost MIELE, spol. s r. o., si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoli část obsahu stránek.